Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

PRIVACYVERKLARING MAVOM: WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Mavom BV, Mavom Chemie BV, Mavom NV en Mavom GmbH, gezamenlijk te noemen Mavom, zijn bedrijven actief in de productie, verkoop en distributie van chemische speciaalproducten voor de handel en industrie alsook in de verlening van diensten aan haar relaties. Mavom hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de desbetreffende organisatie zijnde Mavom BV, Mavom Chemie BV, Mavom NV of Mavom GmbH vertegenwoordigd door haar directies. De contactgegevens van de organisaties treft u aan www.mavom.nl/contact/ en www.mavom.de/kontakt/

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Mavom verzamelt en verwerkt uw gegevens welke o.a. verkregen zijn door persoonlijk of schriftelijk contact, getoonde interesse in onze producten/diensten of nieuwsbrieven, deelname aan een seminar of het invullen van een webformulier via de site van Mavom. Daarnaast kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd.

Door het contact met Mavom gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt en worden opgenomen in onze relatie-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke contacten met u.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT 
De gegevens die worden verwerkt zijn: NAW gegevens bedrijf, naam, zakelijk telefoonnummer en emailadres contactpersoon, geslacht, functiegegevens, bestelde producten, factuurgegevens, gegevens over betalingen.

WAAROM WIJ UW PERSOONS GEGEVENS VERWERKEN 
We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van personeel, het onder de aandacht brengen van Mavom en de producten en diensten van Mavom en het in contact komen en blijven met (potentiële) relaties. Meer specifiek omvat dit o.a.:

  • Afhandeling van uw verzoek om informatie of aanbiedingen
  • Het onder uw aandacht brengen van Mavom en het verstrekken van informatie over de producten/diensten van Mavom.
  • Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven van Mavom, waarvoor u zich te allen tijde kunt afmelden.
  • Afhandeling van opdrachten
  • Organiseren van/uitnodigen voor trainingen, seminars en beurzen
  • Samenstellen van gebruikersstatistieken en beveiliging van onze website(s)

DELEN VAN GEGEVENS
Mavom deelt geen enkele informatie of persoonsgegevens met derde partijen, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Alleen medewerkers van Mavom, die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Mavom. Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Voor dit doeleinde heeft Mavom een verwerkingsovereenkomst met haar leverancier gesloten waarin de strikte voorwaarden en geheimhouding opgenomen zijn.

COOKIES EN HYPERLINKS
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op onze websites gebruiken wij Google Analytics cookies. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Mavom is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Mavom verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

BEWAARTERMIJN
Mavom bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Mavom neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van gegevens optimaal te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, openbaarmaking of verlies. Als, ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake mocht zijn van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident alsook over de maatregelen die we genomen hebben om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

UW RECHTEN
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u geregistreerd zijn en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren indien u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Om reden van technische aard hebben wij een maand nodig om gegevens zowel uit onze systemen als back-ups te verwijderen. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich richten aan Mavom alsook tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). Verzoeken kunnen gericht worden aan info@mavom.nl.

Mavom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.